Referat fra generalforsamling i 2018

Torsdag d. 22. februar 2018, på Stjernevejskolen – Storetorv, blev der afholdt generalforsamling i HLLH.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent

2.     Formanden aflægger beretning om klubbens virke det forløbne år

3.     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.     Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

5.     Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.     Valg af suppleanter til bestyrelsen

7.     Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant

8.     Behandling af indkomne forslag

9.     Eventuelt

Velkomst ved Formanden – som takkede for fremmødet. Der var mødt 32 stemmeberettigede medlemmer af HLLH op til generalforsamlingen.

Pkt. 1 – valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Søren H Mikkelsen – som blev enstemmig valgt.

Søren takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, idet der er indkaldt til denne via mail d. 8. februar 2018.

Pkt. 2 – Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år.

Formandsberetning 2017

Endnu et år er gået – det 5. i klubbens historie. Vi beviser fortsat, at HLLH har sin berettigelse. Vi er gået fra ca. 110 medlemmer de første 2 år. Derefter steg vi til omkring 135 medlemmer, og de seneste 2 år er vi kommet op på mere end 140 medlemmer.

Det er dejligt, at vi har denne udvikling.

Inden vi blev en klub var antallet af løbere væsentlig lavere. Det var en periode hvor antallet af løbere på en kold og våd træningsdag kunne ligge på 5-8 løbere – ja jeg har endda prøvet at vi kun var 2 løbere, og på de bedste dage kunne vi komme op på 30 løbere. 

Det har ændret sig kraftigt.

I dag kan der ofte være mere end 40 løbere, og når vi er så mange, har vi også en samling af løbere med et meget varieret niveau

 • Nogle kommer for at træne mod noget konkret – en 5 km, et halvmaraton eller noget andet
 • Nogle kommer for at holde formen vedlige – eller i nogle tilfælde for at få formen tilrettet
 • Nogle kan og vil gerne løbe i et tempo på 4:30 min/km
 • Andre af os kan slet ikke løbe i det tempo og løber måske på 6-7 min/km
 • Og her på det seneste er der en lille gruppe, der på grund af skade, vejret mm., har valgt at gå en tur. Måske kan denne gå-gruppe fortsætte.
 • Vi har nogle løbere, der skal løbe over 20 km og modsat har vi nogle løbere som absolut ikke skal løbe så langt.

Med så mange forskellige løbere kan vi ikke længere løbe i samlet flok, og vi kan heller ikke altid starte på samme tidspunkt

Specielt lørdagen skal måske bruges til andet end løb. Måske er der ægtefælle eller børn derhjemme og ind imellem er det fornuftigt at få løbet tilpasset familien, så man ikke kun tænker på sig selv.

Jeg tror, det er vigtigt og en styrke, at vi fungerer på denne måde. Vi tilpasser os til forholdene. Måske kan vi gøre det bedre, og er der nogen, som har de vise sten, lytter vi gerne til jer.

Selvom vi er forskellige, er der dog en dag om måneden, hvor alle kan finde ud af at være tilbage ved startstedet på mere eller mindre samme tidspunkt. Men det er der også en ganske god grund til – nemlig de fælles rundstykker. Det er en rigtig god ordning, og det er noget, vi vil fastholde. Her kan vi mødes og snakke på kryds og tværs uanset hvor langt eller hvor hurtigt, man har løbet. Og hver gang lykkedes det at få kælderen fyldt op.

Hvad er der ellers sket i 2017

 • Vi har arrangeret Hedenstedløbet for 4. gang og havde denne gang 700 deltagere til start. Vi formåede at gå frem i forhold til året før. Endnu en gang viste i medlemmer, at vi kan regne med jer, når der er brug for det.
 • Vi har i 2017 arrangeret 2 runder af crossløbs-serien. I januar arrangerede vi 5. runde i sæsonen 2016-2017 med deltagelse af 240 løbere, og i november arrangerede vi 2. runde i sæsonen 2017-18 med 360 løbere, som er det højeste deltagerantal i samtlige de 3 år, hvor vi har arrangeret crossløb.  Begge gange afviklede vi løbet i og omkring golfbanen  
 • Vi var med til at arrangere julefrokost i Hedensted Centret og havde efterfølgende omkring 35 deltagere i julefrokosten
 • Imponerende at vi kunne stille hjælpere til både julefrokost og cross – ca. 50 hjælpere
 • Det sædvanlige: Mandag, onsdag og lørdag – i alt 156 træningsdage i 2017.
 • Vi deltager i de lokale løb, og vi har valgt at støtte visse løb. Derfor har vi haft mange løbere med til Horsens Løbet, Juelsminde Run, Endelave Halvmaraton, Vejle Ådal og meget mere.
 • I crossløbs-serien har HLLH i år 55 løbere med. På lørdag gennemfører vi 7. og sidste runde i Juelsminde. Denne løbeform tiltaler nogle, specielt er vore børne- og ungdomsløbere tiltrukket af denne serie. Modsat er der andre, der slet ikke har lyst til denne løbeform.
 • Styrk dit løb er et nyt tiltag som vi startede op i september sammen med Hedensted Fysioterapi. I alt har 47 forskellige løbere deltaget i træningen som gennemføres hver tirsdag og torsdag og vi har trænet 47 gange i alt.
 • Vi har gennemført juleløbet, Nytårsløbet, en tur til Juelsminde og en tur i Ølsted Skov med Ølsted Banden som arrangør

Kommende tiltag

Vi har etableret et samarbejde med Atlética og Juelsminde Runners. Formålet er at styrke deltagelse i hinandens løb og lave fælles arrangementer.

De 2 andre klubber deltager i Hedenstedløbet og kommer med til halv pris og samme regler gælder, når vi deltager i Horsens Løbet og i Juelsminde Run.

Derudover har vi aftalt at vi én gang holder en fælles træningslørdag med Atlética som arrangør og én gang holder en træningsdag med Juelsminde Runners som arrangør. HLLH skal så arrangere et foredrag for alle 3 klubber.

Klubtur. Vi har fået et sponsorat på kr. 5.000, og dem vil vi bruge på en klubtur til Aarø – beliggende ud for Haderslev lørdag den 22. september. Her er det muligt at gå eller løbe 5 km, løbe 10 og 15 km samt halvmaraton. Bagefter er der hygge med spisning præmieoverrækkelse mm, inden turen går retur til hovedlandet

Foreløbig årsprogram

Vigtige datoer

Dato

 

Kaffe og rundstykker

03-03-2018

 

Fællesløb Atlética, Juelsminde Runners

07-04-2018

Rørbæk Sø

Tøjaften

13-03-2018

Sognegården

Romsmagning

20-04-2018

Ølsted

Kaffe og rundstykker

05-05-2018

 

Hedenstedløbet

12-05-2018

 

Kaffe og rundstykker

02-06-2018

 

Horsens Folkebladløbet

05-06-2018

Horsens

Kaffe og rundstykker

07-07-2018

 

Kaffe og rundstykker

04-08-2018

 

Juelsminde Run

25-08-2018

Juelsminde

Beringsstafetten

28-08-2018

Horsens

Kaffe og rundstykker

01-09-2018

 

Endelave Halvmaraton

08-09-2018

Endelave

Aarø Naturløb

22-09-2018

Aarø

Fællesløb Atlética, Juelsminde Runners

06-10-2018

Juelsminde

Cross løb 2018-19

 Datoer kommer

 


Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning 

Pkt. 3 – Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Se bilag 1

Kommentarer til regnskabet for 2017

Indtægter:

Kontingenter fra 141 medlemmer – herunder 27 medlemmer under 25 år som er tilskudsberettigede fra kommunen – i alt Dkk 2.400 over budget.

Medlemstilskud vedr. 2016 = ca. Dkk 9.900

Hedenstedløbet 2017 - flot resultat næsten lige på budget – Dkk 24.200

DGI Cross afregning vedr. sæson efterår 2016 / forår 2017 – Dkk 10.300

Sponsor tøj – Dkk 23.000

Ekstraordinære indtægter:

Juelsminde Triatlon – Dkk 2.800 / Sponsor – Dkk 5.000 /Julefrokost – Dkk 11.500

Indtægter i alt ca. Dkk 111.200 – budget Dkk 87.500 – ekstra Dkk 23.700

Udgifter:

Deltagelse i diverse løb – Dkk 10.000

Tøj – Dkk 28.000

Styrketræning – Dkk 7.000

Sociale arrangementer – div. Fester – Dkk 10.000

Administration, mobil, kontingenter, websider – DGI – DAF – Dkk 4.000

Udgifter i alt ca. Dkk 63.700 – budget Dkk 85.500 – ekstra Dkk 21.800

Resultat:

Overskud Dkk 45.500 – mod budget Dkk 2.000

Aktiver:

Bank – iht. årsudskrift fra Sydbank

Passiver:

EK = ca. Dkk 153.000

Skyldige omkostninger – jule-nytårsløb – tøjsponsorat – Sportigan – Styrketræning                     

Pkt. 4 – Fremlæggelse af budget til godkendelse.

Kommentarer til budget 2018

Indtægter:

Kontingenter – stort set status quo i forhold til 2017

Tilskud – forventet

Cross – indtægt Dkk 10.000,-

Hedenstedløb – ca. Dkk 23.000,-

Sponsor – tøj – Dkk 23.000 (fordelt over 2 år)

I alt = Dkk 87.000

Udgifter:

Deltagelse i løb med tilskud – Dkk 25.000 – herunder Årø hvor sponsorat 2017 bruges

Sociale arrangementer – Dkk 13.000

Tøj – Dkk 25.000

Foredrag – Dkk 6.000

Opgradering web – Dkk 6.000

Styrketræning – Dkk 10.000

Øvrige: Kursus – kontingenter – gebyrer – admin – generalforsamling – møder – Dkk 11.000

Udgifter i alt = Dkk 96.100

Resultat budget = minus Dkk 9.100

Pkt. 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Steen k. Christoffersen og Heidi Pontoppidan. Begge kandidater modtog genvalg og blev begge valgt af generalforsamlingen.

Pkt. 6 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Da de 2 tidligere suppleanter der blev valgt i 2017 var indtrådt i bestyrelsen. Skulle der vælges 2 nye suppleanter.

Alice Beuchert og Djina Bonde havde på forhånd meldt sig deres kandidatur. Dertil meldte Charlotte Birke også sit kandidatur på aftenen.

Derfor måtte generalforsamlingen ud i en afstemning. Der blev afholdt en hemmelig afstemning og Karin Brogaard Pedersen og Søren Ejsing blev valgt som stemmetællere.

Som 1. suppleant til bestyrelsen blev Alice Beuchert valgt.

Som 2. suppleant til bestyrelsen blev Charlotte Birke valgt.

Pkt. 7 – Valg af revisor og revisor suppleant.

På valg, revisor Annemette Jensen, der modtager genvalg samt Revisorsuppleant Lone Hybel, der ligeledes modtager genvalg.

De blev begge genvalgt af generalforsamlingen.

Pkt. 8- Behandling af indkomne forslag.

Da der var modtaget flere forslag om at ”Styrk dit Løb” også gennemføres i vinteren 2018-19 på samme vilkår som i 2017-18, valgte dirigenten at samle disse forslag under et og spurgte derfor generalforsamlingen om alle synes det var en god idé at det foresatte. Generalforsamlingen vedtog at  ”Styrk dit Løb” også gennemføres i vinteren 2018-19.

Steven Boldt havde kommet med flere forslag ….

1. Efterlyste træningsprogrammer, der også var tilgængelige på vores hjemmeside

Hertil svarede formanden, at det havde været et ønske gennem længere tid. Det er et hængeparti og vi afventer at hjemmesiden igen kommer i gang.  

Stefan Kipp gav udtryk for at alle kunne bruge hinanden og Facebook til videns udveksling.

3. Der ønskes en større variation i løberuterne vinter/sommer. Måske et koncept hvor ruterne skiftes ud på månedsbasis.

Hertil er Torben Mikkelsen kommet med et ændringsforslag der handler om at onsdagsruten vedbliver og mandagsruten gennem Løsning løbes året rundt samt at lørdagsruten løbes som hidtil.

Der var en god diskussion om nye løberuter er en god eller mindre god idé.

Stevens ønske er at få en dialog i gang omkring løberuter.

Mogens Laursen foreslog at vi evt kunne vende ruterne om. Alice Beuchert supplerede med at ”Skærven” i Løsning kunne være en mulighed.

Peter Hornung gav udtryk for at der ikke skulle være for mange ruter at vælge imellem.

Stefan Kipp syntes godt om Torbens ændringsforslag og opfordrede alle der havde lyst til at møde op og løbe med de der løb tidligere og fremhævede at det er vigtigt at man slår op på Facebook hvis der løbes andre ruter, så der er mulighed for at melde sig på.

4. Da vi efterhånden er en klub med flere niveauer opfordres der til at lave mere á la Crossløb hvor hyggen er i højsædet.

Hertil gav Eva Thinggaard udtryk for at bestyrelsen netop har sat mange løb og arrangementer op i 2018, hvor hyggen og det sociale er i absolut højsæde

5.Foredag hvor pulsen benyttes i den daglige træning

Generelt er alle enige om at vi skal have flere foredrag. Angående pulstræning har vi prøvet det ved en tidligere lejlighed uden den helt store tilslutning. Måske er tiden til det igen.

Bestyrelsen arbejder videre med forslagene og kommer med Deres oplæg på et senere tidspunkt.

Pkt. 9 – Eventuelt.

Brixen foreslog intervaltræning

Hertil foreslog Søren Ejsing at vi kunne tage til Vejle Idrætsanlæg da vi ikke rigtig har nogle muligheder her i nærheden.

Stefan Kipp fortalte at Alise Lindhardsen (tidligere aktiv løber i HLLH) vil starte en ”Walk” gruppe op i HLLH regi.

Endvidere fortalte Stefan at han/bestyrelsen er i gang med at søge midler til køb af ”mål område”. Hertil ønskede han idéer til hvor han kunne søge og Alice Beuchert foreslog ”Isabella Fonden”.

Brixen og N. O. Nielsen foreslog at ”målområdet” evt. kunne købes i fællesskab med Atletica og Juelsminde Runners.

Slutteligt rettede formanden Steen k. Christoffersen en stor tak til dirigenten Søren H Mikkelsen for at han ville påtage sig dirigentrollen.

Søren takkede generalforsamlingen for den gode stemning og for den gode debat der skal være i en aktiv forening.

Referat således godkendt

Hedensted, d.   februar 2018

________________________________                      ________________________________

Poul-Martin Bang Jakobsen                                          Søren H Mikkelsen

Referent                                                                         Dirigent


 

Referatet kan hentes og læses "her"

Referatet kan hentes og læses her